ΥΠΕΚΑ: Στελέχωση Ομάδας Help Desk στην Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΟ Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος προκειμένου να στελεχωθεί Ομάδα Help Desk υπό την εποπτεία της Δ/νσης Οικοδομικών & Κτιριοδομικών Κανονισμών, σε συνέχεια της έγκρισης της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ / ΥΠΕΚΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4178/2013»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων, τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς (ΠΕ & ΤΕ), οι οποίοι ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την Ομάδα Help Desk.

Διευκρινίζεται ότι καμία αίτηση δεν θα εξεταστεί, από την Υπηρεσία προτού εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 29665/ΕΥΘΥ 610/02.07.2012 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) σχετικά με «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2527/1997».

Αριθμός θέσεων

Οι διαθέσιμες προς πλήρωση θέσεις κατά αριθμό και κατηγορία-κλάδο-ειδικότητα περιγράφονται ως εξής:

  • Οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, από τις οποίες πέντε (5) για Αθήνα και τρεις (3) για Θεσσαλονίκη
  • Πέντε (5) θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, από τις οποίες τέσσερις (4) για Αθήνα και μία (1) για Θεσσαλονίκη
  • Δύο (2) θέσεις ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, από τις οποίες μία (1) για Αθήνα και μία (1) για Θεσσαλονίκη
  • Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για Αθήνα
  • Μία (1) θέση ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής για Αθήνα
  • Μία (1) θέση ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (Έργων Υποδομής ή Δομικών Έργων) για Αθήνα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να διαθέτουν άδειας εξάσκησης επαγγέλματος (για τις κατηγορίες ΠΕ)
  • Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να μην έχει ασκηθεί οιαδήποτε ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον τους.

Κριτήρια επιλογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις χειρισμού Η/Υ – επεξεργασίας κειμένου, και
  • να είναι καλοί γνώστες της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών (ν. 4014/11 και 4178/13, καθώς και οι εκδοθείσες σχετικές Υπ. Αποφάσεις και Εγκύκλιοι για την εφαρμογή των ανωτέρω νόμων)

Ειδικά για τη θέση ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις υποστήριξης συστημάτων Help Desk και προγραμματισμού java.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση και την επιφύλαξη του εδαφίου γ) κατωτέρω οφείλουν να υποβάλουν με ποινή αποκλεισμού:

α) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο, μεταξύ των άλλων, να περιγράφεται αναλυτικά η εργασιακή διαδρομή τους και η αποκτηθείσα εμπειρία.

β) Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα αναφερόμενα στο Βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή και θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση προσκόμισης επικυρωμένων των (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) κατωτέρω εφόσον δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση.

δ) Αντίγραφο του βασικού πτυχίου σπουδών

ε) Αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εφόσον διαθέτουν)

στ) Βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ / ΕΕΤΕΜ (άδεια εξάσκησης επαγγέλματος)

ζ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου

η) Βεβαίωση ΤΕΕ / ΕΕΤΕΜ περί μη άσκησης πειθαρχικής δίωξης

Επισημαίνεται ότι για την κατηγορία ΤΕ προσκομίζονται τα (στ) και (ζ) μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένο μέλος στο ΕΕΤΕΜ.

Τρόπος υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία

της Δ/νσης Οικοδομικών & Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ (Τρικάλων 36 & Μεσογείων, 115 26 Αθήνα).

Πηγή:

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s