Νέος φόρος ακινήτων: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50%

φόρος ακινήτωνΑπαλλαγή από το 50% του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα χορηγείται, με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης, σε οικονομικά αδύναμους πολίτες μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

 • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για το ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
 • Ο φορολογούμενος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην έχουν ή να μην ευθύνονται για ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί, προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω θα χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις που πρέπει επίσης να πληρούνται σωρευτικά:

 • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για το ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
 • Ο φορολογούμενος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην έχουν ή να μην ευθύνονται για ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επίσης, με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής θα ισχύει για τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ ενός έτους και θα μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος 10 ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγηση της αναστολής πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.
 • Ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, να έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος.
 • Το νομικό πρόσωπο να μην έχει ή να μην ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ / Σε 6 δόσεις η εξόφληση
ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) θα «εκδοθούν» ηλεκτρονικά από την 1η έως την 30ή Ιουνίου 2014 και οι φόροι που θα αναγράφουν θα πρέπει να εξοφληθούν μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2014.

Ειδικότερα, η εκκαθάριση όλων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2014 (από την 1η έως την 30ή-6-2014) και τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα προκύψουν θα πρέπει να εξοφληθούν σε έξι μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες θα λήγει στις ακόλουθες προθεσμίες:

 • έως 31/7/2014 η 1η δόση
 • έως 29/8/2014 η 2η δόση
 • έως 30/9/2014 η 3η δόση
 • έως 31/10/2014 η 4η δόση
 • έως 28/11/2014 η 5η δόση
 • έως 31-12-2014 η 6η δόση.

Αδύνατη κάθε μεταβίβαση για τους οφειλέτες.
ΑΔΥΝΑΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετική με ακίνητο, ακόμη και η άσκηση αγωγής εξώσεως, αν ο ιδιοκτήτης δεν έχει εξοφλήσει ή έχει τακτοποιήσει όλες τις οφειλές του από φόρους ακινήτων τουλάχιστον για την τελευταία πενταετία! Σύμφωνα ειδικότερα με το άρθρο 9 του ν. 4223/2013:

1. Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι:

 • το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (στο έντυπο Ε9),
 • ο φορολογούμενος έχει καταβάλει τον ΕΝΦΙΑ ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από τον ΕΝΦΙΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο,
 • ο φορολογούμενος έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητά του, για τα οποία ήταν υπόχρεος κατά τα 5 προηγούμενα έτη!

Αυτοδικαίως άκυρος είναι ο συμβολαιογραφικός τίτλος και για τη σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού.

2. Εάν δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συμβολαιογραφικό έγγραφο του πιστοποιητικού του ΕΝΦΙΑ για τα 5 προηγούμενα της μεταβίβασης έτη, θα πρέπει να επισυνάπτεται για τα υπόλοιπα έτη το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/ 2010, με το οποίο πιστοποιείται ότι:

 • το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ),
 • ο φορολογούμενος έχει καταβάλει τον ΦΑΠ για το συγκεκριμένο ακίνητο ή έχει απαλλαγεί νομίμως από τον ΦΑΠ,
 • ο φορολογούμενος έχει απαλλαγεί νομίμως ή έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις του ΦΑΠ ή έχει ρυθμίσει τον ΦΑΠ για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος κατά τα προηγούμενα έτη.

3. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση εμπράγματης αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής από υπόχρεο στον ΕΝΦΙΑ επί ακινήτου, αν δεν προσκομιστεί μέχρι τη συζήτησή της, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό των προηγούμενων παραγράφων.

Πηγή:

 • ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Σελίδα 36 |26/02/201

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s