Οδηγίες και παραδείγματα για τις αλλαγές στους φόρους ακινήτων – Όλη η εγκύκλιος

Αγορά ΑκινήτωνΜετά τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων στο ΦΕΚ που καθορίζουν τη μορφή του νέου εντύπου Ε41 αλλά και τις λεπτομέρειες για τον καθορισμό της τιμής κτήσης,  ήρθε η σειρά του γενικού γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη να δημοσιεύσει στη Διαύγεια τη σχετική αναλυτικό εγκύκλιο παρέχοντας όλες τις οδηγίες για την επιβολή του νέου φόρου.

Η εγκύκλιος με αριθμό (ΠΟΛ 1122) αποτελεί κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41,43,61, 62 κλπ.

Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα σημεία της εγκυκλίου:

1.      Δεν προκύπτει φόρος υπεραξίας εάν η μεταβίβαση διενεργείται από εργολάβους οικοδομών, από άτομα που διενεργούν συστηματικά πωλήσεις ακινήτων (μέσα στη διάρκεια δύο ετών τρεις και άνω πωλήσεις) ή ακόμη και σε περίπτωση μεμονωμένης ή συμπτωματικής πράξης που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους, οπότε το εισόδημα που προκύπτει συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. «Τα παραπάνω προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, η οποία ενσωματώνεται στο κείμενο του συμβολαίου» αναφέρει χαρακτηριστικά η εγκύκλιος

2.      Για την επιβολή του φόρου υπεραξίας, δεν ενδιαφέρει ο τρόπος απόκτησης της ακίνητης περιουσίας, δηλαδή αν ανεγέρθηκε, αν αποκτήθηκε με χαριστική αιτία ή με οποιαδήποτε άλλη αιτία μετά την 1/1/1995.

3.      Δεν θεωρούνται κτήσεις, οι πράξεις διανομής, σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, συνένωσης ακινήτων με ανταλλαγή, οι οποίες δεν επιφέρουν καμίας μορφής μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος.

4.      Δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας (και ως εκ τούτου δεν επιβάλλεται σε αυτές φόρος υπεραξίας, η μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτου στον εντολέα λόγω υπερβάσεως της εντολής από τον εντολοδόχο. Δεν λογίζεται επίσης η μεταγραφή δικαστικής απόφασης με την οποία ακυρώνεται λόγω εικονικότητας σύμβαση μεταβίβασης ακινήτου. Τέλος δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις:

a.      Η ανταλλαγή ποσοστών ακίνητης περιουσίας επί κτηθέντων λόγω κληρονομικής διαδοχής ή γονικής παροχής ή από συζύγους κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης
b.      Η αυτούσια διανομή ή συνένωση ακινήτων ή πράξη σύστασης ορίζοντας ή κάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά συνιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή, δεν θεωρείται ότι υπάρχει μεταβίβαση, ακόμη και όταν συντρέχει διαφορά μεταξύ φυσικής και ιδανικής μερίδας.

5.      Για οριστικά συμβόλαια που καταρτίζονται σε εκτέλεση προσυμφώνων που έχουν υπογραφεί μέχρι 31/12/2013 και εντός δύο ετών από την κατάρτιση των προσυμφώνων, γίνεται δεκτό ότι δεν υπάγονται σε φόρο υπεραξίας εφόσον και ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά το χρόνο σύνταξης των προσυμφώνων.

Στην εγκύκλιο, περιλαμβάνονται πλήθος παραδειγμάτων για την καλύτερη κατανόηση του καινούργιου φόρου. Όλα τα παραδείγματα, μπορείτε να τα δείτε στην εγκύκλιο ΕΔΩ

Πηγή:

———————————

Η εγκύκλιος με τις οδηγίες για τον φόρο υπεραξίας στα ακίνητα – Παραδείγματα

Την εγκύκλιο με τις αναλυτικές οδηγίες για την επιβολή του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα έδωσε στη δημοσιότητα ο γγ Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης. Προηγήθηκε η δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων στο ΦΕΚ, που καθορίζουν τη μορφή του νέου εντύπου Ε41, αλλά και τις λεπτομέρειες για τον καθορισμό του χρόνου κτήσης της ακίνητης περιουσίας.

Η εγκύκλιος με αριθμό (ΠΟΛ 1122) αναφέρει μεταξύ άλλων:

* Επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 15% σε φυσικό πρόσωπο που μεταβιβάσει από 1.1.2014 με επαχθή αιτία (με αντάλλαγμα) ακίνητη περιουσία.

Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνεται το ακίνητο ή το ιδανικό μερίδιο αυτού, το εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή ιδανικό μερίδιο αυτού, καθώς και οι συμμετοχές οι οποίες έλκουν άνω του 50% της αξίας τους άμεσα ή έμμεσα από ακίνητη περιουσία.

Κριτήριο για την επιβολή του φόρου υπεραξίας είναι το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία της μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας να μην συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

* Δεν προκύπτει φόρος υπεραξίας εάν η μεταβίβαση διενεργείται από εργολάβους οικοδομών, από άτομα που διενεργούν συστηματικά πωλήσεις ακινήτων (μέσα στη διάρκεια δύο ετών τρεις και άνω πωλήσεις) ή ακόμη και σε περίπτωση μεμονωμένης ή συμπτωματικής πράξης που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους, οπότε το εισόδημα που προκύπτει συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

«Τα παραπάνω προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο από υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, η οποία ενσωματώνεται στο κείμενο του συμβολαίου» αναφέρει χαρακτηριστικά η εγκύκλιος

* Για την επιβολή του φόρου υπεραξίας, δεν ενδιαφέρει ο τρόπος απόκτησης της ακίνητης περιουσίας, δηλαδή αν η ακίνητη περιουσία ή τα ιδανικά μερίδια αυτής ή το εμπράγματο δικαίωμα επί ακίνητης περιουσίας ή το ιδανικό μερίδιο αυτού κτλ αποκτήθηκε με επαχθή αιτία (με αντάλλαγμα), αν ανεγέρθηκε, αν αποκτήθηκε με χαριστική αιτία (δωρεά, γονική παροχή) ή με οποιαδήποτε άλλη αιτία (πχ κληρονομιά, χρησικτησία, κτλ).

Αρκεί η απόκτησή του με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1/1/1995.

* Δεν θεωρούνται κτήσεις, οι πράξεις διανομής, σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, συνένωσης ακινήτων με ανταλλαγή, οι οποίες δεν επιφέρουν καμίας μορφής μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος.

* Δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας (και ως εκ τούτου δεν επιβάλλεται σε αυτές φόρος υπεραξίας),

α) η μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτου στον εντολέα λόγω υπερβάσεως της εντολής από τον εντολοδόχο.

β) η μεταγραφή δικαστικής απόφασης με την οποία ακυρώνεται λόγω εικονικότητας σύμβαση μεταβίβασης ακινήτου.

γ) η ανταλλαγή ποσοστών ακίνητης περιουσίας επί κτηθέντων λόγω κληρονομικής διαδοχής ή γονικής παροχής ή από συζύγους κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης

δ) η αυτούσια διανομή ή συνένωση ακινήτων ή πράξη σύστασης ορίζοντας ή κάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά συνιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή, δεν θεωρείται ότι υπάρχει μεταβίβαση, ακόμη και όταν συντρέχει διαφορά μεταξύ φυσικής και ιδανικής μερίδας.

ε) η επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών, οι οποίες έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις φορολογητέες μεταβιβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 41.

Ειδικά για οριστικά συμβόλαια που καταρτίζονται σε εκτέλεση προσυμφώνων που έχουν υπογραφεί μέχρι 31/12/2013 και εντός δύο ετών από την κατάρτιση των προσυμφώνων, γίνεται δεκτό ότι δεν υπάγονται σε φόρο υπεραξίας εφόσον και ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά το χρόνο σύνταξης των προσυμφώνων.

Στην εγκύκλιο, περιλαμβάνονται παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση του καινούργιου φόρου.

Πηγή:

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s