ΣΠΜΕ: Δελτίο Τύπου για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών ΕλλάδοςΔελτίο Τύπου με τίτλο “Ν. 4254/2014 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ” εξέδωσε ο ΣΠΜΕ.

Το Δελτίο αναφέρει:

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) έχει αναδείξει και στο παρελθόν την ανάγκη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του πλαισίου επαγγελματικών δικαιωμάτων (λ.χ. εξερχόμενη αλληλογραφία και δελτία τύπου 2011). Έχει επισημάνει κατ’ επανάληψη ότι το σύστημα απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων απαιτεί βελτίωση προκειμένου να είναι σύμφωνο με τις σύγχρονες επιταγές και προκλήσεις.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι «δύσκαμπτο»: αδικεί τις νέες ειδικότητες Μηχανικών, δεν περιλαμβάνει επαγγελματική αναγνώριση μεταπτυχιακών σπουδών (επιπέδου Μ.Δ.Ε. ή διδακτορικού διπλώματος), δεν προβάλει την προφανή (και τεκμηριωμένη) ισοδυναμία των ελληνικών Διπλωμάτων (του Ε.Μ.Π. και των Πολυτεχνικών Σχολών) με τον ακαδημαϊκό τίτλο MEng (Master of Engineering) και λόγω των προηγουμένων δεν δύναται να αναγνωρίσει διαφορετικές διαδικασίες απόκτησης επιστημονικής γνώσης (διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και επαγγελματική εμπειρία). Στον τομέα των δημοσίων έργων βέβαια, τα μητρώα Μελετητών και Κατασκευαστών περιλαμβάνουν την επαγγελματική εμπειρία αλλά παρουσιάζουν όμοια δυσκαμψία στα υπόλοιπα θέματα.

Συνέπεια των παραπάνω είναι και η άδικη εντύπωση διαμορφωμένου «κλειστού» επαγγέλματος. Η εντύπωση αυτή μετουσιώθηκε και σε πόρισμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού το οποίο ακολούθησε τις διατάξεις του Ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α/14.2.2012), και ειδικότερα το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_2_ΕΛΛ,σύμφωνα με το οποίο, μέχρι το τέλος του 3ου τριμήνου του 2012, η ελληνική Κυβέρνηση έπρεπε να τροποποιήσει τις αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους με συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, ξεκινώντας από τα βασικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Παρότι στη χώρα μας τεκμηριώνεται πληθωρισμός διπλωματούχων μηχανικών (1 διπλ. μηχανικός / 47 ενεργούς εργαζομένους το 2008 έναντι του μέσου όρου 1/150 της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και παρότι οι εκπτώσεις στις μελέτες Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων -τουλάχιστον σε αρκετές περιπτώσεις- έχουν ξεπεράσει το πλαίσιο της αξιοπρεπούς άσκησης του επαγγέλματος, εξακολουθεί να επικοινωνείτε στον μέσο πολίτη ότι το επάγγελμα του Μηχανικού είναι κλειστό.

Αναντίρρητα, όλα τα τεχνικά επαγγέλματα πρέπει να έχουν μία απλούστερη και σαφή δυνατότητα ανάπτυξης και βελτίωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μέσω μεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.

Ρεαλιστικά, στο σημερινό ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον δεν χωρούν στοιχεία κρατικού παρεμβατισμού και προστατευτισμού παρά μόνον για θέματα που άπτονται της Δημόσιας Ασφάλειας. Συνεπώς, οι αποκλειστικές δραστηριότητες που θα καθορίζει η ελληνική νομοθεσία θα πρέπει να υπηρετούν τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων. Θα πρέπει να μην περιορίζουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό.

Η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων των μηχανικών και η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αυτές τις κατηγορίες φαίνεται να αποτελεί την πιο δόκιμη λύση αφενός γιατί αποτελεί ήδη λειτουργική διαδικασία στις

Μελέτες και Κατασκευές Δημοσίων Έργων και αφετέρου γιατί παραπέμπει σε πετυχημένα αντίστοιχα συστήματα «ελεύθερων» οικονομιών (λχ Η.Β., Η.Π.Α.).

Προφανώς, αυτή η κατεύθυνση απλοποίησης, οργάνωσης και ταξινόμησης των δραστηριοτήτων των μηχανικών, και περαιτέρω απελευθέρωσης του τομέα αυτού της οικονομίας, θα οδηγήσει σε διεύρυνση δικαιωμάτων (και όχι συρρίκνωση).

Βάσει και παλαιότερων πορισμάτων Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας και οιονεί – Διαιτησιών του Τ.Ε.Ε.:

  1. Τα επαγγελματικά δικαιώματα για τις σχολές της ημεδαπής που είναι καθορισμένα, πρέπει να παραμείνουν ως έχουν ή/και να διευρυνθούν.
  2. Για τις σχολές και τις ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν καθορισθεί επαγγελματικά δικαιώματα, θα πρέπει αυτά να καθορισθούν άμεσα.
  3. Θα πρέπει να θεσπιστούν αυστηρές προδιαγραφές για όλες τις δραστηριότητες και αξιόπιστοι μηχανισμοί ελέγχου (τήρησης αυτών) για να υπηρετείται ο στόχος της Δημόσιας Ασφάλειας.

Τα παραπάνω είναι εφικτό να υλοποιηθούν χωρίς μεγάλες νομοθετικές παρεμβάσεις (οι οποίες θα μπορούσαν να επιβραδύνουν τις επενδύσεις ή να προκαλέσουν στρέβλωση της αγοράς), αφού η λογική κατηγοριοποίησης και καταγραφής (σπουδών, εμπειρίας και δικαιωμάτων) λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και το εθνικό και ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Η λογική που διέπει την πρόταση δεν προκαλεί ρήξη με το υφιστάμενο καθεστώς, αλλά λειτουργεί με τη μορφή ταξινόμησης και οργάνωσης επί των ειδικοτήτων και των υποειδικοτήτων ενός διευρυμένου Μητρώου Τ.Ε.Ε. (πιθανότατα με ΤΑΚΤΙΚΑ και ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μέλη). Άλλωστε η ραχοκοκαλιά της πρότασης, δηλαδή η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων και η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων επί αυτών, σε συγκεκριμένες κατηγορίες Μηχανικών, εφαρμόζεται (με ικανοποιητικά αποτελέσματα) επί δεκαετίες στις μελέτες και τις κατασκευές Δημοσίων Έργων.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μέσω αξιόπιστης και βαθειάς επιστημονικής και οικονομοτεχνικής τεκμηρίωσης, με τη δέουσα δε ευρεία συναίνεση (των μελών του), δύναται να περιγράψει ένα εκσυγχρονισμένο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού. Στις διαδικασίες διαμόρφωσης μπορούν και πρέπει να συμβάλουν οι Επιστημονικοί Σύλλογοι, οι Επιστημονικές Επιτροπές, διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί και άλλοι καταξιωμένοι συνάδελφοι.

Αυτές οι διαδικασίες διαμόρφωσης που φαίνεται να επιταχύνονται βάσει του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου (Ν. 4254/2014) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν σε πρόχειρες, ατεκμηρίωτες, και χωρίς την δέουσα συναίνεση, λύσεις. Πρέπει να δοθεί μια καθολική λύση ώστε τα δικαιώματα μετά από σπουδές διαφορετικού επιπέδου να είναι ξεκάθαρα και να μην υπάρχουν παρερμηνείες ή «κρυφοί πόθοι».

Ο Σ.Π.Μ.Ε. έχει μελετήσει σε βάθος το θέμα και είναι σε άμεση και συνεχή επικοινωνία με:

  •  τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Πολιτικών Μηχανικών του Τ.Ε.Ε.
  •  τα Τοπικά Τμήματά του σε όλη την χώρα
  •  διακεκριμένους πανεπιστημιακούς και άλλους καταξιωμένους Συναδέλφους

Στο ίδιο πλαίσιο συμμετέχει σε διεπιστημονικό διάλογο με τους Συλλόγους διπλωματούχων Μηχανικών.

Τέλος, μέσω της παρούσας ανακοίνωσης, ο Σ.Π.Μ.Ε. δηλώνει την ετοιμότητα ώριμων και διαμορφωμένων θέσεων και επιβεβαιώνει ότι παραμένει στη διάθεση των οργάνων του Τ.Ε.Ε. (του προέδρου, της Δ.Ε., της Αντιπροσωπείας, των αντίστοιχων οργάνων των τοπικών τμημάτων) και των αρμόδιων επιτροπών της Πολιτείας ώστε να συνδράμει επί του θέματος.

Πηγή:

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s