Θέσεις εργασίας Μηχανικών σε Ινστιτούτα

μηχανικόςΑρκετές θέσεις εργασίας για μηχανικούς «τρέχουν» αυτή τη στιγμή σε διάφορα Ινστιτούτα Πανελλαδικά και παρουσιάζει το Diorismos.gr σήμερα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις παρακάτω θέσεις:

– Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «RAMCIP: Robotic Assistant for MCI Patients at home» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-443], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής: Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ με αντικείμενο Υποστήριξη ανάπτυξης προηγμένων μεθόδων παράδοσης αντικειμένου από ρομπότ σε άνθρωπο (Διάρκεια: 6 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: 15-6-2015. Πληροφορίες: κα. Καλλιόπη Μπουντανούρ, τηλ. 2311257701, e-mail: kalm@iti.gr.

– Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «SocialCar: Open social transport network for urban approach to carpooling» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-444], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής: Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, με αντικείμενο Διαχείριση και υλοποίηση εργασιών αρχιτεκτονικής σχεδίασης και ανάπτυξης αλγορίθμων για ευφυή συστήματα μεταφορών με έμφαση στην αναπαράσταση και επεξεργασία δεδομένων (Διάρκεια: 6 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: 15-6-2015. Πληροφορίες: κα. Καλλιόπη Μπουντανούρ, τηλ. 2311257701, e-mail: kalm@iti.gr.

– Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Analysis, modelling and sensing of both physiological and environmental factors for the customized and predictive self-management of Asthma (myAirCoach)» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-445], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής: Ένας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Πληροφορικής/ Αυτοματισμού με αντικείμενο Μελέτη συμπεριφοράς και συμμετοχή στην ανάπτυξη του ασύρματου συστήματος ανθρωπίνου σώματος του έργου (Διάρκεια: 3 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: 15-6-2015. Πληροφορίες: κα. Καλλιόπη Μπουντανούρ, τηλ. 2311257701, e-mail: kalm@iti.gr.

– Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «MAMEM: Multimedia Authoring and Management using your Eyes and Mind» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-447], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής: Ένας με ειδικότητα Πληροφορική, Επιστήμη Η/Υ, Μηχανικός Η/Υ ή άλλη συναφής ειδικότητα και αντικείμενο Ανάπτυξη αλγορίθμων ταξινόμησης Εγκεφαλογραφημάτων με εφαρμογή σε σύστημα επικοινωνίας ανθρώπου – πολογιστή (Διάρκεια: 6 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: 15-6-2015. Πληροφορίες: κα. Βασιλική Κοσμίδου, τηλ: 2311257749, e-mail: kosmidou@iti.gr.

– Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «BIOMASS CATALYTIC PYROLYSIS TESTS IN A TRANSPORTED PILOT PLANT UNIT» [Κωδικός θέσης: 228Ε], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής: Ένας Χημικός Μηχανικός με αντικείμενο Καταλυτική πυρόλυση βιομάζας για παραγωγή βιοκαυσίμων (Διάρκεια: 6 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: 15-6-2015. Πληροφορίες: κα Βακλά Σταυρούλα, Τηλ.: 2310498300 & 2310498302, Fax: 2310498380.

– Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «Αξιοποίηση βιομηχανικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με χρήση καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων και ηλιοθερμοχημικά υποβοηθούμενων τεχνολογιών – CARDIOSOL» [Κωδικός θέσης: 227Ε], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής: Ένας Χημικός Μηχανικός με αντικείμενο Σύνθεση, μορφοποίηση και χαρακτηρισμός δομημένων καταλυτικών συστημάτων ξηρής αναμόρφωσης μεθανίου – Σχεδιασμός & λειτουργία εργαστηριακών διατάξεων καταλυτικής μετατροπής με χρήση ηλιοθερμοχημικά υποβοηθούμενων τεχνολογιών (Διάρκεια: 3 μήνες). Καταληκτική ημερομηνία: 15-6-2015. Πληροφορίες: κα. Αχίλλα, Τηλ.: 2310 498112, Fax: 2310 498 130.

– Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (ΕΚ «Αθηνά»), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της πράξης Σύνθεση (εφεξής καλούμενου Έργου) με κωδικό ΟΠΣ 53644 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», προτίθεται να απασχολήσει συνεργάτες με συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, ως εξής: Ένας μηχανικός Πληροφορικής Καταληκτική ημερομηνία: 12-6-2015. Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες κι ώρες, στην κα Β. Παναγοπούλου, τηλ. 2106875303.

– Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών – ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Έργου “Design, development and Test of an Information System for a Virtual Logistics Platform within the project OPTIMED” [Κωδικός θέσης: 31/2015], προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής: Ένας Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος με αντικείμενο Συμμετοχή στην ανάπτυξη της λειτουργικής αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας, στη συλλογή των κατάλληλων δεδομένων και στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την έρευνα αποδοχής των προσφερόμενων από την πλατφόρμα υπηρεσιών (Διάρκεια: 6 μήνες, Τόπος: Θέρμη). Καταληκτική ημερομηνία: 15-6-2015. Πληροφορίες: Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ ΙΜΕΤ, ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ – ΤΘ 60361, ΤΚ 57001, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Υπόψη: κας. Αναστασίας Χριστοδούλου, Τηλ.: +30 2310 498457.

– Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών – ΙΜΕΤ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Έργου «DECIDE: Decision Support System for Disaster Emergency Management», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως εξής: Ένας Μηχανικός Πληροφορικής με αντικείμενα Συμβολή στην προσομοίωση μεγάλης έκτασης καταστροφής στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με χρήση εργαλείων ηλεκτρονικού υπολογιστή για την αποτίμηση της προσομοίωσης (3.3.1) – Συμβολή στην ανάπτυξη ευφυούς συστήματος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση έκτακτων συμβάντων (4.2.1) (Διάρκεια: 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του έργου, Τόπος: Θέρμη, Κωδικός θέσης: 32/2015). Ένας Μηχανικός (Πολιτικός Μηχανικός, Τοπογράφος Μηχανικός, Χωροτάκτης Μηχανικός) με αντικείμενα Συμβολή στην αναγνώριση της υφιστά μενης δομής πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με έμφαση στις Ελληνικές εθνικές δομές όπως αυτές ορίζονται από τα αρμόδια Υπουργεία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (3.1.1)- Συμβολή στην ανάπτυξη διαγνωστικής έκθεσης των χαρακτηριστικών συστημάτων υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για διαχείριση και αντιμετώπιση καταστροφών και καθορισμός των ρόλων και ευθυνών στη λήψη αποφάσεων των Ελληνικών εθνικών δομών σχετικά με τη διαχείριση έκτακτων συμβάντων (3.2.1) – Συμβολή στην προσομοίωση μεγάλης έκτασης καταστροφής στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με έμφαση στο ρόλο των αρμόδιων Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (3.3.1) – Συμβολή στην ανάπτυξη ευφυούς συστήματος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση έκτακτων συμβάντων με γνώμονα τους ρόλους και τις ευθύνες των αρμόδιων Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (4.2.1) (Διάρκεια: 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του έργου, Τόπος: Θέρμη, Κωδικός θέσης: 33/2015). Καταληκτική ημερομηνία: 15-6-2015. Πληροφορίες: Γραμματεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ – ΤΘ 60361, ΤΚ 57001, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Υπόψη: κας. Αναστασίας Χριστοδούλου, Τηλ.: +30 2310 498457.

Πηγή:

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s