ΕΚΧΑ: Πως θα “αναστηθεί” το Εθνικό Κτηματολόγιο

Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη ΕταιρείαΤο σχεδιασμό και υλοποίηση του νομικού και τεχνικού πλαισίου για την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις συναλλαγές με το Κτηματολόγιο επεξεργάζεται η διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ. Όπως ανακοίνωσε σήμερα, επιχειρείται με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών να ενισχυθεί ο εκσυγχρονισμός, η επιτάχυνση, η διαφάνεια και η απλοποίηση των συναλλαγών με τα Κτηματολογικά Γραφεία και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς επαγγελματίες και πολίτες. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

α) την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων από επαγγελματίες (συμβολαιογράφους, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές) από τα γραφεία τους προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, χωρίς μετάβαση σε αυτά,

β) την εξ αποστάσεως έρευνα με ηλεκτρονικό τρόπο στα κτηματολογικά βιβλία και

γ) την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων για έκδοση πιστοποιητικών.

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με εμπλεκόμενους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, αλλά και στους υποθηκοφύλακες, η εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε. “συνέστησε Ομάδες Εργασίας για τη διεξοδική ανάλυση και καταγραφή όλων των σχετικών απαιτήσεων, ώστε να προετοιμαστεί με την αναγκαία πληρότητα το κανονιστικό πλαίσιο και να επιτευχθεί η ομαλή και απρόσκοπτη εγκατάσταση των υπηρεσιών σε λειτουργία. Ήδη και κατά προτεραιότητα, η ΕΚΧΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ έχει εντάξει ως έργο και επεξεργάζεται την ηλεκτρονική υποβολή συμβολαίων από τους συμβολαιογράφους από τα γραφεία τους προς τα Κτηματολογικά Γραφεία («Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για το Κτηματολόγιο», ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 – 2013»)”.

Επιπλέον, “από το Δεκέμβριο του έτους 2015 έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διαβίβαση στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. των συμβολαίων που συντάσσονται και μεταγράφονται σε Υποθηκοφυλακεία της Χώρας για περιοχές που έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η γρήγορη συλλογή της πληροφορίας που θα μπορεί να αξιοποιηθεί στη σύνταξη του Κτηματολογίου και θα απαλλάσσει τον πολίτη από τη υποχρέωση προσκόμισης πρόσθετων δικαιολογητικών”.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωσης της οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή την 1.7.2016, συμπεριλήφθηκε ρύθμιση (άρθρο 40) για την ηλεκτρονική υποβολή στη βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε. των τοπογραφικών διαγραμμάτων που συντάσσουν οι μηχανικοί για ακίνητα σε όλη τη χώρα που αποτελεί συμπληρωματική προαπαιτούμενη ρύθμιση στο ισχύον πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με το Κτηματολόγιο, τόσο κατά τη φάση της λειτουργίας των υπηρεσιών των Κτηματολογικών Γραφείων, όσο και κατά τη φάση της σύνταξής του και του εντοπισμού των δηλούμενων ακινήτων.

Με τον τρόπο αυτό “θα διευκολύνονται στο έργο τους τόσο οι συμβολαιογράφοι, όσο και οι μηχανικοί, που αποτελούν σημαντική κατηγορία χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Εθνικού Κτηματολογίου, αφού κατά την υποβολή των συμβολαιογραφικών εγγράφων θα αρκεί μόνο η αναφορά του κωδικού ηλεκτρονικής υποβολής του τοπογραφικού διαγράμματος που έχει με ασφάλεια υποβάλει ο μηχανικός, ως αποκλειστικά υπεύθυνος συντάκτης, στη βάση του Κτηματολογίου και θα μπορεί να αναζητηθεί από τις υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η αναφορά δε στον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής του τοπογραφικού διαγράμματος θα είναι αρκετή και για τον εντοπισμό του ακινήτου κατά τη φάση της κτηματογράφησης, χωρίς να απαιτείται ο πολίτης να προσκομίσει αντίγραφό του. Για την πρωτοβουλία αυτή προηγήθηκε ευδόκιμη συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας”.

Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι της Χώρας “έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν σε Ομάδα Εργασίας που συστήθηκε από το έτος 2014 για να επεξεργαστούν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και να συνεισφέρουν με την επαγγελματική τους εμπειρία στην υλοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα χρησιμοποιούν στο μέλλον για τις συναλλαγές τους με το Κτηματολόγιο. Πρόσφατα δε, ζητήθηκε η συμμετοχή τους σε δοκιμές και προσομοιώσεις για να εξετάσουν με χρήστες-μέλη τους τις εφαρμογές που θα παρέχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα και να καταθέσουν εγκαίρως τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους. Σε αναμονή του ορισμού των χρηστών από τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους και προκειμένου να εξοικονομηθεί επαρκής χρόνος δοκιμών, η ΕΚΧΑ Α.Ε. ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή των δοκιμών σε ψηφιακό περιβάλλον με τεχνητούς ρόλους χρηστών και τη συμμετοχή 15 Κτηματολογικών Γραφείων πανελλαδικά εντός του μηνός Ιουλίου”.

Τέλος, “δρομολογήθηκε η εντατικοποίηση της συνεργασίας με τους Συλλόγους Δικηγόρων και Δικαστικών Επιμελητών για την προετοιμασία και προώθηση ανάλογων υπηρεσιών για θέματα ενδιαφέροντος και αρμοδιότητάς τους. Για το σκοπό αυτό, συντάχθηκε και ένα Ερωτηματολόγιο Γνώμης για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Κτηματολογίου, που θα ζητηθεί από τους Συλλόγους η προώθησή του στα μέλη τους για να καταγραφούν χρήσιμα στατιστικά στοιχεία και απόψεις για τις σχεδιαζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες”.

Η διοίκηση της εταιρείας υποστηρίζει πως “σε ένα μέλλον που προοιωνίζεται πιο προκλητικό και απαιτητικό για όλους μας, η ΕΚΧΑ Α.Ε. θα συνεχίσει να εργάζεται με υπευθυνότητα και συνέπεια για την εξασφάλιση υποδομών, θεσμικών, τεχνικών και λειτουργικών, που θα εγγυηθούν την απρόσκοπτη εφαρμογή του Κτηματολογίου και θα αναδείξουν τα οφέλη του για τους Έλληνες πολίτες, επιδιώκοντας κάθε γόνιμη συνεργασία που θα συνεισφέρει για την επίτευξη του σκοπού αυτού που αποτελεί δέσμευση και χρέος μας”.

Το Κτηματολόγιο “αποτελεί το πλέον σύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα αρχείων ακίνητης ιδιοκτησίας με αποδεικτικό χαρακτήρα. Η εφαρμογή του συνεπάγεται ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία με την κατοχύρωση τυπικής και ουσιαστικής δημοσιότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας πίστης και περαιτέρω εξυπηρετεί προγράμματα διοίκησης και ανάπτυξης. Βούληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία» («ΕΚΧΑ Α.Ε.»), εθνικού φορέα σύνταξης και λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου, είναι η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση των συναλλαγών με τις υπηρεσίες του Κτηματολογίου, εντός του γενικότερου πλαισίου για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης”.

Πηγή:

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s