Διευκρινήσεις περί αμοιβών Μηχανικού και λοιπών εισφορών για την έκδοση αδειών δόμησης

ΕΕΤΕΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Με αφορμή ερωτήσεις μελών σχετικά με τις αμοιβές Μηχανικού για τις άδειες δόμησης και σε υπενθύμιση των ενημερωτικών εκδηλώσεων με θέμα «ν.3919/2001 περί αμοιβών Μηχανικού – Οδηγίες Εφαρμογής», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα Περιφερειακά Τμήματα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ από το 2011 αλλά και την ενημέρωση από το μέλος της Κ.Δ.Ε, συνάδελφο Γιώργο Υφαντόπουλο σε επίπεδο Συνδιασκέψεων Προέδρων Νομαρχιακών Τμημάτων σχετικά με την εφαρμογή του ν.3919/2011, επισημαίνουμε τα εξής:

ΆΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ:
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:
Α) ν.4030/2011 ΦΕΚ249Α΄ και ειδικότερα:

 •  Στο Άρθρο 3 «Δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες» παράγραφος 1γ για την έγκριση δόμησης, ως προϋπόθεση πληρότητας φάκελου, ο Μηχανικός απαιτείται να προσκομίσει «Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού» (ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ).
 • Στο Άρθρο 3 παραγρ. 2ιδ) για την άδεια δόμησης, ως προϋπόθεση πληρότητας φάκελου ο Μηχανικός απαιτείται να προσκομίσει «Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών» (ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ).
 • Στον παραπάνω νόμο δεν υπάρχει αναφορά στην υποχρέωση έλεγχου και «πιστοποίησης» της Νόμιμης αμοιβής από το Τ.Ε.Ε.
 • Άρθρο 5 παραγρ. 1.β «Έλεγχος δικαιολογητικών». Εδώ γίνεται σαφής αναφορά ότι «Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους…» ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την εφαρμογή της νομοθεσίας και όχι από άλλο φορέα π.χ Τ.Ε.Ε.

Β) άρθρο 7 του ν.3919/2011 σε συνδυασμό με τις καταργούμενες διατάξεις,

Δεν απαιτείται ο υπολογισμός αμοιβής και η χρήση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αμοιβών του Τ.Ε.Ε!

Ειδικότερα:

 • Πλέον ο μηχανικός απαιτείται να συνάψει έγκυρη έγγραφη συμφωνία αμοιβής (εις τετραπλούν), η οποία καθίσταται έγκυρη εφόσον κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Από τα 4 αντίγραφα της συμφωνίας ένα κρατάει η Δ.Ο.Υ, ένα ο ιδιοκτήτης, ένα ο Μηχανικός και ένα κατατίθεται στην Πολεοδομία για λογαριασμό του πελάτη.
 • Μετά την υπογραφή του “έγκυρου ιδιωτικού συμφωνητικού” μεταξύ πελάτη – Μηχανικού δεν απαιτείται κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα μέσω του “εντύπου αμοιβών Τ.Ε.Ε”, αλλά κατάθεση από τον πελάτη της συμφωνηθείσας αμοιβής (εν μέρει ή εν όλω, όπως ορίζει το ιδιωτικό συμφωνητικό) σε λογαριασμό όψεως του Μηχανικού που διατηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα!
 • Ο Μηχανικός υπολογίζει την «νόμιμη» αμοιβή με οποιοιδήποτε τρόπο (π.χ λογισμικό από εξειδικευμένη εταιρεία ή δωρεάν λογισμικό υπολογισμού αμοιβών).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Με την παρ. 6α του δεύτερου άρθρου του ν.4393/2016 ΦΕΚ 106Α’ καταργήθηκε η κράτηση του 2% υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και Ε.Μ.Π επί των αμοιβών για την εκπόνηση των μελετών και των επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

 • Στις Υπηρεσίες Δόμησης δεν είναι υποχρεωτικό να κατατίθεται το “εξτρέ” (αντίγραφο καταθετηρίου με αιτιολογία «Αμοιβή Μηχανικού»), αλλά μόνο το έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό αμοιβής μεταξύ Μηχανικού – Πελάτη καθώς και η πληρωμή του Φ.Ε.Μ 10% που αφορά την αμοιβή.
 • Ο έλεγχος του υπολογισμού της νόμιμης αμοιβής και των κρατήσεων Μηχανικού & ιδιοκτήτη είναι υποχρέωση των ορισθέντων από την διοίκηση, αρμόδιων υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δόμησης, οι οποίοι δεν νομιμοποιούνται να απαιτούν τον «Κωδικό Πληρωμής» από το σύστημα του Τ.Ε.Ε.
 • Προσοχή θα πρέπει να δίδεται στον υπολογισμό του προϋπολογισμού βάσει του οποίου προκύπτει η νόμιμη αμοιβή, σε περίπτωση μη ύπαρξης έγκυρου συμφωνητικού.

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που έχει ορίσει το Υπουργείο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ17α/03/8/ΦΝ 460 ΦΕΚ 56, 25-1-2012 Υπουργική απόφαση με βάση την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως Ε.Τ.Α το 112,5 ευρώ/τ.μ και όχι το 118/ευρω /τ.μ το οποίο έχει καθορισθεί από το Τ.Ε.Ε και το χρησιμοποιεί στο πληροφοριακό του σύστημα.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται:
α) η είσπραξη της αμοιβής (μελέτης ή επίβλεψης του Μηχανικού) σε περίπτωση δυστροπίας του πελάτη, και εφόσον δεν υπάρχει έγκυρο συμφωνητικό.

β) η απόδοση των προκαταβλητέων φόρων (Φ.Ε.Μ, Φ.Π.Α), εφόσον δεν υπάρχει έγκυρο συμφωνητικό.

γ) Η πολεοδομία με αυτόν τον τρόπο (κατάθεση της έγκυρης γραπτής συμφωνίας ) δύναται να ελέγξει την αμοιβή του Μηχανικού (άρθρο 7 του Ν3919/2011 το οποίο αναμορφώνει το άρθρο 59 του ΝΔ17/7/16.8.23, όπως αυτό ίσχυε) και εξ αυτής να ελέγξει και τις κρατήσεις υπέρ Δημοσίου.

Υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 7 του ν.3919/2011 ορίζεται ότι: «13. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του β.δ. της 30/31.5.1956 καταργούνται.»
Επομένως:

 • ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε ή στην εξουσιοδοτημένη Εθνική Τράπεζα .
 • Με την διάταξη αυτή ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε και η εκβιαστική πρακτική της Εθνικής τράπεζας εφόσον ο Πελάτης θα καταβάλει απευθείας στο μηχανικό την αμοιβή του χωρίς μεσάζοντες.

Επισημαίνεται ότι με βάση το ν.3919/11 υπάρχει υποχρέωση των Μηχανικών για υποβολή των συμφωνητικών ανά τρίμηνο στην εφορία και στο Τ.Ε.Ε.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να αποστέλλετε email στο eetem@eetem.gr

Πηγή:

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s