Τεύχος προκαταρκτικών εισηγήσεων Οικοδομικού Κανονισμού

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑΟ ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων στα πλαίσια του Προγραμματισμού Δράσεων ΔΣ για τη θητεία 2011-2014, συγκρότησε Ομάδα Εργασίας (μετά από ανοικτή πρόσκληση) με σκοπό τη σύνταξη ενός Αρχιτεκτονικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΟΕ ΑΟΚ). Συνέχεια