Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα

ΦΕΚΔημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 1457 – 05.06.14 το οποίο περιλαμβάνει την απόφαση για την έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα. Συνέχεια