Συνταγματικός ο νόμος που προβλέπει τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας

ΦΑΠΗ επταμελής σύνθεση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε συνταγματικό τον Ν.3842/2010 που προβλέπει την επιβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), καθώς δεν θεσπίζεται αμάχητο τεκμήριο ο προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων μπορούν να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια να αμφισβητήσουν το ύψος της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. Συνέχεια