ΤΣΜΕΔΕ: Τροποποίηση ρυθμίσεων Ν.4152/13 (πάγια ρύθμιση), Ν.4305/14 και Ν.4321/15

ΤΣΜΕΔΕΜε τις διατάξεις του Ν.4336/15 (παρ. Ε υποπ. Ε1 αρθρ. 2) τροποποιείται το επιτόκιο που επιβαρύνει την κύρια οφειλή μετά τον χρόνο ένταξης στις ρυθμίσεις.

Το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 5,05% και υπολογίζεται ετησίως με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για Πράξεις Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (5%). Συνέχεια

ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση μέχρι τις 26/6 για τον διακανονισμού του Ν.4321/2015

ΤΣΜΕΔΕΜε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, το ΤΣΜΕΔΕ σας ενημερώνει ότι είναι πλέον δυνατόν να υποβάλλετε το αίτημα σας που αφορά την ρύθμιση ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών οφειλών του (Ν.4321/15), μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ταμείου (www.tsmede.gr) μέχρι και την 26/06/2015. Συνέχεια