Η Τράπεζα της Ελλάδος προειδοποιεί για την απώλεια των ταμειακών διαθεσίμων του ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ

ΕΤΑΑΗ Τράπεζα της Ελλάδος με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 28/10-3-2015 επιστολή της προς το ΕΤΑΑ, γνωστοποιεί τους κινδύνους απώλειας των ταμειακών διαθεσίμων του Ταμείου από την τυχόν μετατροπή τους σε repos, όπως ζητήθηκε με το υπ΄αριθμ. 331/17-2-2015 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. Συνέχεια