Τροποποιήσεις στον Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.)

ΦΕΚΔημοσιεύτηκε το Φ.Ε.Κ. 94 Α΄/14.04.14 του Ν.4258: «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» Συνέχεια