Προσλήψεις Μηχανικών στο ΥΠΕΚΑ

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΟ Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος προκειμένου να στελεχωθεί Ομάδα Help Desk υπό την εποπτεία της Δ/νσης Οικοδομικών & Κτιριοδομικών Κανονισμών, στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 με τίτλο «Υποστήριξη της ΔΟΚΚ/ΥΠΕΚΑ για την παροχή τεχνικής βοήθειας στο κοινό κατά την εφαρμογή του ν. 4178/2013» της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της ΔΟΚΚ/ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της με την παροχή τεχνικής βοήθειας στο κοινό και δράσεις ευαισθητοποίησης κατά την εφαρμογή του ν. 4178/2013», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδικό MIS 457245, σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 112519/06-12-13 Απόφαση Ένταξης της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., ανακαλεί την με αρ. πρωτ. 5397/10.12.2013 ανακοίνωσή του και:

π ρ ο σ κ α λ ε ί

για την υποβολή υποψηφιοτήτων, τους Μηχανικούς (ΠΕ & ΤΕ) που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την Ομάδα Help Desk μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4178/2013 (06.02.2015), για τη στελέχωση της οποίας έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.

Αριθμός θέσεων

Οι διαθέσιμες προς πλήρωση θέσεις κατά αριθμό και κατηγορία-κλάδο-ειδικότητα περιγράφονται ως εξής:

 • Επτά (7) θέσεις ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, από τις οποίες πέντε (5) για Αθήνα και δύο (2) για Θεσσαλονίκη
 • Έξι (6) θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, από τις οποίες τέσσερις (4) για Αθήνα και δύο (2) για Θεσσαλονίκη
 • Μία (1) θέση ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών για Αθήνα
 • Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών για Αθήνα
 • Μία (1) θέση ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (Έργων Υποδομής ή Δομικών Έργων) για Αθήνα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις

 • να διαθέτουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος (για τις κατηγορίες ΠΕ),
 • να μην έχει ασκηθεί οποιαδήποτε ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον τους, και
 • να έχουν υποβάλει οι ίδιοι τουλάχιστον δέκα (10) δηλώσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων κατασκευών κατά τις διατάξεις των νόμων 4014/2011 ή 4178/2013, όπου:
  α) υπολογίζονται μόνο αυτές που είναι σε κατάσταση υπαγωγής – έχει καταβληθεί τουλάχιστον παράβολο,
  β) δεν υπολογίζονται οι εκδοθείσες βεβαιώσεις και γ) εάν μία δήλωση του ν. 4014/2011 μεταφέρθηκε στον ν. 4178/2013 υπολογίζεται ως μία και όχι σαν δύο

Ειδικά για τη θέση ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να έχουν υποβάλει δηλώσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων κατασκευών.

Κριτήρια επιλογής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις χειρισμού Η/Υ – επεξεργασίας κειμένου, και
 • να είναι καλοί γνώστες της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων κατασκευών (ν. 4014/11 και 4178/13, καθώς και οι εκδοθείσες σχετικές Υπ. Αποφάσεις και Εγκύκλιοι για την εφαρμογή των ανωτέρω νόμων)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση οφείλουν να υποβάλουν με ποινή αποκλεισμού:

α) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο, μεταξύ των άλλων, να περιγράφεται αναλυτικά η εργασιακή διαδρομή τους και η αποκτηθείσα εμπειρία.

β) Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται: ότι τα αναφερόμενα στο Βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή, ότι έχουν υποβάλει οι ίδιοι τουλάχιστον δέκα (10) δηλώσεις-υπαγωγές στο ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων κατασκευών κατά τις διατάξεις των νόμων 4014/2011 και 4178/2013 και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση προσκόμισης επικυρωμένων των κατωτέρω οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθούν:

Αντίγραφο του βασικού πτυχίου σπουδών, Βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ / ΕΕΤΕΜ (άδεια εξάσκησης επαγγέλματος), Απόσπασμα ποινικού μητρώου και Βεβαίωση ΤΕΕ / ΕΕΤΕΜ περί μη άσκησης πειθαρχικής δίωξης

Επισημαίνεται ότι:

 • για την κατηγορία ΤΕ απαιτούνται Βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ / ΕΕΤΕΜ (άδεια εξάσκησης επαγγέλματος) και Βεβαίωση ΤΕΕ / ΕΕΤΕΜ περί μη άσκησης πειθαρχικής δίωξης μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένο μέλος στο ΕΕΤΕΜ
 • για την κατηγορία ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών δεν βεβαιώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν υποβληθεί τουλάχιστον δέκα (10) δηλώσεις-υπαγωγές στο ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων κατασκευών, και
 • κατά την υπογραφή της σύμβασης και όχι κατά την υποβολή της αίτησης,απαιτείται η προσκόμιση: α) των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση και β) των αποδεικτικών στοιχείων υποβολής δηλώσεων – υπαγωγών στο ηλεκτρονικό σύστημα αυθαιρέτων κατασκευών κατά τις διατάξεις των νόμων 4014/2011 και 4178/2013

Τρόπος υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έως την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δ/νσης Οικοδομικών & Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ (Τρικάλων 36 & Μεσογείων, 115 26 Αθήνα)

Δημοσίευση

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑ (et.diavgeia.gov.gr/f/ypeka).

Πηγή:

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s